มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง  จังหวัดนครปฐม มีนโยบายส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และการสร้างความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการแก่สังคม จึงกำหนดจัดโครงการเผยแผ่ธรรมทางวิทยุโทรทัศน์  และโครงการกิจ

Last updated: 2018-09-19  | 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง  จังหวัดนครปฐม มีนโยบายส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และการสร้างความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการแก่สังคม จึงกำหนดจัดโครงการเผยแผ่ธรรมทางวิทยุโทรทัศน์  และโครงการกิจ

วันอังคารที่ ๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง 
จังหวัดนครปฐม มีนโยบายส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
และการสร้างความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการแก่สังคม
จึงกำหนดจัดโครงการเผยแผ่ธรรมทางวิทยุโทรทัศน์ 
และโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “ทัศนธรรมทัศนศิลป์” 
โดยโครงการในครั้งนี้ “พระเทพรัตนมุนี” รักษาการเจ้าอาวาส วัดสระเกศฯ ได้มอบหมาย ให้ ”พระครูวิจิตรสังฆการ”เป็นผู้ดำเนินการโครงการในครั้งนี้Powered by MakeWebEasy.com