พระพรหมสิทธิ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ แจ้งให้วัดในต่างประเทศ ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตามมติมส.

Last updated: 2016-10-16  | 

พระพรหมสิทธิ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ แจ้งให้วัดในต่างประเทศ ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตามมติมส.

พระพรหมสิทธิ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ แจ้งให้วัดในต่างประเทศ ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตามประกาศมติมหาถรสมาคม


เรื่อง ประกาศ มติมหาเถรสมาคม เรื่องแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นพระราชกุศล

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศมติมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๙ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งพิเศษ/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบตามประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมรับทราบและเจริญจิตตภาวนา ปลงธรรมสังเวช เป็นเวลา ๙ นาที พร้อมมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทุกวัด ทั้งในและต่างประเทศ ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ดังรายละเอียดตามสำเนาประกาศมติมหาเถรสมาคมที่แนบมาพร้อมนี้

เพื่อโปรดแจ้งให้วัดไทยทุกแห่ง ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์กรนั้นๆ ได้ประกอพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยขอให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศมติมหาเถรสมาคมดังกล่าว

 

สำเนา ประกาศมติมหาเถรสมาคม 

------------------------------

 

-------------------------------------------------

 

โดย: สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศ

Powered by MakeWebEasy.com