ปธ.อนุ กมธ.ศาสนาฯ สนช.แจงสาเหตุไม่ผ่าน พ.ร.บ.ส่งเสริมนมัสการสังเวชนียสถาน

ปธ.อนุ กมธ.ศาสนาฯ สนช.แจงสาเหตุไม่ผ่าน พ.ร.บ.ส่งเสริมนมัสการสังเวชนียสถาน

ปธ.อนุ กมธ.ศาสนาฯ สนช.แจงสาเหตุไม่ผ่าน พ.ร.บ.ส่งเสริมนมัสการสังเวชนียสถาน

นายสมพร เทพสิทธา ประธานสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า กรณีพระใบฎีกาคฑาวุธ คเวสกธมฺโม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้ยื่นหนังสือถึงประธาน สนช.เสนอร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมนมัสการสังเวชนียสถาน พ.ศ. … ซึ่งได้มอบให้คณะอนุกรรมาธิการที่มีตนเป็นประธานพิจารณา แต่คณะอนุกรรมาธิการไม่เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวนั้น


เนื่องจากเป็น พ.ร.บ.เกี่ยวกับการเงิน เพราะมีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมนมัสการสังเวชนียสถาน ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 มาตรา 14 ให้เสนอได้แต่โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) เท่านั้น คณะอนุกรรมาธิการไม่มีอำนาจพิจารณาร่าง พ.ร.บ.นี้

และได้แนะนำพระใบฎีกาคฑาวุธให้ดำเนินการให้ถูกต้อง คือเสนอสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอต่อมหาเถรสมาคม (มส.) หาก มส.เห็นชอบจึงเสนอ ครม.อีกทั้ง มาตรา 6 ของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวระบุว่าสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนนมัสการสังเวชนียสถาน จึงต้องพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ จึงควรให้ มส.พิจารณาก่อน

นายสมพรกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม อาจให้ พศ.ออกเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ ครม.เห็นชอบ โดยไม่จำเป็นต้องมี พ.ร.บ.นมัสการสังเวชนียสถาน ซึ่งไม่เหมือนกับ พ.ร.บ.การไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่รัฐบาลจำเป็นต้องตรากฎหมาย เพราะรัฐบาลซาอุดีอาระเบียกำหนดโควต้าคนไทยที่จะไปประกอบพิธีฮัจย์ในแต่ละปี และจะต้องได้รับการรับรองจากรัฐบาล


--------------------------------------------


โดย: สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศ

ขอบคุณข้อมูล/ที่มา: http://www.matichon.co.th/news/311258

Powered by MakeWebEasy.com