ภาพการทนมานตน " อัตตกิลมัตถานุโยค " นักบวชอินเดีย

ภาพการทนมานตน " อัตตกิลมัตถานุโยค " นักบวชอินเดีย

ภาพการทนมานตน " อัตตกิลมัตถานุโยค " นักบวชอินเดีย

ในพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงทางสุดโต่ง ๒ ทางได้แก่


๑. ทางที่แสวงหาความสุขจากกามคุณ "กามสุขัลลิกานุโยค"
การแสวงหาความสุขจากกาม เป็นทางของฆราวาสทั่วๆไปที่ปล่อยตัวกระทำตนให้เกลือกกลั้วอยู่ หมกมุ่นอยู่ในกาม ด้วยเชื่อว่า การแสวงหากามคุณทั้งหลายคือทางที่จะนำไปสู่การดับทุกได้

๒. ทางทรมานตนเองเพื่อหวังความพ้นทุกข์ "อัตตกิลมถานุโยค"
การทรมานตนเพื่อหวังพ้นทุกข์ ได้แก่การทรมานตนให้ได้รับความทุกข์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น พวกเช่นพวกที่นุ่งลมห่มฟ้า พวกนักบวชที่มีข้อปฏิบัติแปลกๆ เช่น ทรมานตนด้วยวิธีต่างๆ เช่น การมุดดิน หรืออดอาหารจนร่างกายผอม การนอนบนหนามเหล็กแหลม การปล่อยให้เล็บยาว การเดินบนกองเพลิง การจ้องพระอาทิตย์โดยไม่กระพริบตา ฯลฯ เหล่านี้ล้วนแต่ถือว่าเป็นการทรมานตนให้ได้รับความทุกข์

พระพุทธองค์ตรัสว่า "ไม่ใช่ทางหลุดพ้น  แต่กลับทำให้ทุกข์เสียเปล่าประโยชน์"  แล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงทางสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทา คือ มรรค อันมีองค์ ๘ ประการ ให้เป็นทางแห่งการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ได้จริง ที่ทรงแสดงธรรมครั้งแรกของโลกในพระพุทธศาสนานี้แก่ปัญจวัคคีย์ ณ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สารนาถ พาราณสี ในวันอาสาฬหบูชานั่นเอง ฯ


ต่อไปนี้จะแสดงภาพการทรมาตนของนักบวชอินเดียด้วยวิธีการต่าง ๆ


------------------------------------------------

 

เรียบเรียงใหม่โดย: สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศ 

ขอบคุณข้อมูล: ท่านคมสรณ์ - พระธรรมทูตอินเดีย

Powered by MakeWebEasy.com