วันอาสาฬหบูชา วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

วันอาสาฬหบูชา วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

วันอาสาฬหบูชา วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
วันอังคาร ที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๕๙

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา
ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น ๔ ประการ
๑. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ รูป
๒. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้ "พระสาวกองต์แรก" คือ ท่าน โกณฑัญญะ
ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก
๓. เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรก คือ พระอัญญาโกญฑัญญะ ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา
๔.เป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

Powered by MakeWebEasy.com