ศูนย์ประสานงานเครือข่าพระธรรมทูตอาสาจังหวัดสตูล เครือข่ายพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

Last updated: 2016-07-18  | 

ศูนย์ประสานงานเครือข่าพระธรรมทูตอาสาจังหวัดสตูล เครือข่ายพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประสานงานเครือข่าพระธรรมทูตอาสาจังหวัดสตูล เครือข่ายพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ได้จัดประชุมเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดสตูล โดยมีวาระที่สำคัญดังนี้คือ
๑. คัดเลือกประธานเครือข่าย รองประธานเครือข่าย คณะกรรมการบริหาร คณะที่ปรึกษา เลขานุการ เหรัญญิก ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดสตูล
๒. สำนักงานที่ตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดสตูล
๓. แนวทางการดำเนินงานโครงการต่างๆ คือ โครงการค่ายพุทธบุตรและปฏิบัติธรรม โครงการเยี่ยมพระ พบปะโยม โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจชาวพุทธ โครงการศาสนิกสัมพันธ์
๔. แนวทางการสรุปโครงการต่างๆ

โดยมี พระครูโสภณปัญญาสาร เจ้าคณะอำเภอมะนัง เจ้าอาวาสวัดนิคมพัฒนาราม เป็นประธานในการประชุม มีพระธรรมทูตอาสาเข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๔ รูป ณ วัดนิคมพัฒนาราม อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ข้อมูล : พระธันวาคม สัญญโม ประธานที่พักสงฆ์ป่าฤทธิ์ยากุล
ภาพจาก : พระปลัดอาคม เลขานุการเจ้าคณะอำเภอมะนัง

Powered by MakeWebEasy.com