ทีมงานจริยธรรมแชนแนล ปฏิบัติหน้าที่บันทึกเทป และภาพนิ่ง ในโครงการอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรม รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ -๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ประเทศอินเดีย

Last updated: 2016-07-08  | 

ทีมงานจริยธรรมแชนแนล ปฏิบัติหน้าที่บันทึกเทป และภาพนิ่ง ในโครงการอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรม รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ -๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ประเทศอินเดีย

ทีมงานจริยธรรมแชนแนล ปฏิบัติหน้าที่บันทึกเทป และภาพนิ่ง ในโครงการอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรม รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ -๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ประเทศอินเดีย
................................
โครงการพระวิทยากรกระบวนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ ในการเผยแผ่ธรรม มุ่งเน้นฝึกปฏิบัติ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาด้านพระพุทธศาสนา และยังเป็นการสร้างเครือข่ายพระวิทยากรจิตอาสาให้มีความเข้มแข็ง และครอบคลุมทั่วประเทศ


อบรมภาคทฤษฏี ๖-๑๘ มิถุนายน วัดสามพระยา กทม.
อบรมภาคปฎิบัติ ๓-๘ กรกฎาคม ณ ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย
…………………
พิธีปิดโครงการ ฯ มอบวุฒิบัตร / เกียรติบัตร / โล่ห์เกียรติคุณวันที่ ๙ กรกฎาคม ณ วัดสระเกศ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไปประธานในพิธีปิดโดยพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม ,ประธานสำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, เจ้าคณะภาค ๑๐,เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
…………………
อบรมโดยพระวิทยากรกลุ่ม “เพื่อชีวิตดีงาม” สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ช่องทางรับชมการอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรม
๑) Facebook
https://web.facebook.com/Jariyatam/
https://web.facebook.com/watsraket/
https://web.facebook.com/forbeautifullife
๒) Youtube
https://www.youtube.com/user/jariyatamchannel/videos
๓)Website
http://www.watsraket.com/
http://www.jariyatam.com/

Powered by MakeWebEasy.com