พระวิทยากรกระบวนธรรม จำนวน ๘๒ รูป เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

Last updated: 2016-07-07  | 

พระวิทยากรกระบวนธรรม จำนวน ๘๒ รูป เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระวิทยากรกระบวนธรรม จำนวน ๘๒ รูป เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ดำเนินกิจกรรม โดยพระครูนิโครธบุญญากร (ดร.พระมหาปรีชา) เจ้าอาวาสวัดนิโครธาราม สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
..............................
ผู้อาศัยย่อมรักษาสิ่งที่ให้อาศัย
อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์
ผู้อาศัย ย่อมรักษาสิ่งที่ให้เราอาศัย
พระพุทธศาสนา หมายถึง พระรัตนตรัย ให้เราให้พึ่งอาศัยเป็นสรณะพระบรมศาสดามอบหมายให้พวกเราปกป้องคุ้มครองรักษา
ภายใน คือ การปฏิบัติต่อพระธรรมวินัย การนำพระธรรมวินัยมาปฏิบัติ เป็นการปกป้องคุ้มครองรักษามิให้พระสัทธรรมเสื่อมถอย
ภายนอก คือ การคุ้มครองป้องกันภัยอันเกิดจากการปฏิบัติของคน
ในศาสนาเดียวกนที่ทำให้พระสัทธรรมวิปลาส บุคคลผู้ไม่มีศาสนาย่ำยีบีฑาและบุคคลผู้อยู่นอกศาสนาบ่อนทำลาย
ทั้งภายใน และ ภายนอก เราผู้เป็นเจ้าของศาสนาจะต้องคุ้มครองรักษาศาสนาของเราให้อยู่รอดปลอดภัย ที่ชำรุดก็บำรุง ที่ปรักหักพังก็ปฏิสังขรณ์ ที่สั่นคลอนก็เสริมสร้างให้มั่นคง เป็นหน้าที่สายตรงที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้หมู่เราผู้เป็นพระสงฆ์ แสดงตนเป็นแนวหน้าเข้าดูและอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้ศาสนาถูกทอดทิ้ง บั่นทอน และถูกทำลายด้วยประการต่างๆ

พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) BA MA Ph.D
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล
................................
โครงการพระวิทยากรกระบวนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ ในการเผยแผ่ธรรม มุ่งเน้นฝึกปฏิบัติ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาด้านพระพุทธศาสนา และยังเป็นการสร้างเครือข่ายพระวิทยากรจิตอาสาให้มีความเข้มแข็ง และครอบคลุมทั่วประเทศ
…………………
อบรมภาคทฤษฏี ๖-๑๘ มิถุนายน วัดสามพระยา กทม.
อบรมภาคปฎิบัติ ๓-๘ กรกฎาคม ณ ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย
…………………
พิธีปิดโครงการ ฯ มอบวุฒิบัตร / เกียรติบัตร / โล่ห์เกียรติคุณวันที่ ๙ กรกฎาคม ณ วัดสระเกศ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไปประธานในพิธีปิดโดยพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม ,ประธานสำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, เจ้าคณะภาค ๑๐,เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
…………………
อบรมโดยพระวิทยากรกลุ่ม “เพื่อชีวิตดีงาม” สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ช่องทางรับชมการอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรม
๑) Facebook
https://web.facebook.com/Jariyatam/
https://web.facebook.com/watsraket/
https://web.facebook.com/forbeautifullife
๒) Youtube
https://www.youtube.com/user/jariyatamchannel/videos
๓)Website
http://www.watsraket.com/
http://www.jariyatam.com/

Powered by MakeWebEasy.com