พระวิทยากรกระบวนธรรม จำนวน ๘๒ รูป เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระวิทยากรกระบวนธรรม จำนวน ๘๒ รูป เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระวิทยากรกระบวนธรรม จำนวน ๘๒ รูป เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ดำเนินกิจกรรม โดยพระครูนิโครธบุญญากร (ดร.พระมหาปรีชา) เจ้าอาวาสวัดนิโครธาราม สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
..............................
ผู้อาศัยย่อมรักษาสิ่งที่ให้อาศัย
อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์
ผู้อาศัย ย่อมรักษาสิ่งที่ให้เราอาศัย
พระพุทธศาสนา หมายถึง พระรัตนตรัย ให้เราให้พึ่งอาศัยเป็นสรณะพระบรมศาสดามอบหมายให้พวกเราปกป้องคุ้มครองรักษา
ภายใน คือ การปฏิบัติต่อพระธรรมวินัย การนำพระธรรมวินัยมาปฏิบัติ เป็นการปกป้องคุ้มครองรักษามิให้พระสัทธรรมเสื่อมถอย
ภายนอก คือ การคุ้มครองป้องกันภัยอันเกิดจากการปฏิบัติของคน
ในศาสนาเดียวกนที่ทำให้พระสัทธรรมวิปลาส บุคคลผู้ไม่มีศาสนาย่ำยีบีฑาและบุคคลผู้อยู่นอกศาสนาบ่อนทำลาย
ทั้งภายใน และ ภายนอก เราผู้เป็นเจ้าของศาสนาจะต้องคุ้มครองรักษาศาสนาของเราให้อยู่รอดปลอดภัย ที่ชำรุดก็บำรุง ที่ปรักหักพังก็ปฏิสังขรณ์ ที่สั่นคลอนก็เสริมสร้างให้มั่นคง เป็นหน้าที่สายตรงที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้หมู่เราผู้เป็นพระสงฆ์ แสดงตนเป็นแนวหน้าเข้าดูและอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้ศาสนาถูกทอดทิ้ง บั่นทอน และถูกทำลายด้วยประการต่างๆ

พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) BA MA Ph.D
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล
................................
โครงการพระวิทยากรกระบวนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ ในการเผยแผ่ธรรม มุ่งเน้นฝึกปฏิบัติ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาด้านพระพุทธศาสนา และยังเป็นการสร้างเครือข่ายพระวิทยากรจิตอาสาให้มีความเข้มแข็ง และครอบคลุมทั่วประเทศ
…………………
อบรมภาคทฤษฏี ๖-๑๘ มิถุนายน วัดสามพระยา กทม.
อบรมภาคปฎิบัติ ๓-๘ กรกฎาคม ณ ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย
…………………
พิธีปิดโครงการ ฯ มอบวุฒิบัตร / เกียรติบัตร / โล่ห์เกียรติคุณวันที่ ๙ กรกฎาคม ณ วัดสระเกศ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไปประธานในพิธีปิดโดยพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม ,ประธานสำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, เจ้าคณะภาค ๑๐,เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
…………………
อบรมโดยพระวิทยากรกลุ่ม “เพื่อชีวิตดีงาม” สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ช่องทางรับชมการอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรม
๑) Facebook
https://web.facebook.com/Jariyatam/
https://web.facebook.com/watsraket/
https://web.facebook.com/forbeautifullife
๒) Youtube
https://www.youtube.com/user/jariyatamchannel/videos
๓)Website
http://www.watsraket.com/
http://www.jariyatam.com/

Powered by MakeWebEasy.com