พระวิทยากรกระบวนธรรม พร้อมเพรียงกันเดินประทักษิณาเวียนรอบเจดีย์พุทธคยา ซึ่งเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุดใน ๑ ใน ๔ สังเวชนียสถาน

พระวิทยากรกระบวนธรรม พร้อมเพรียงกันเดินประทักษิณาเวียนรอบเจดีย์พุทธคยา ซึ่งเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุดใน ๑ ใน ๔ สังเวชนียสถาน

พระวิทยากรกระบวนธรรม พร้อมเพรียงกันเดินประทักษิณาเวียนรอบเจดีย์พุทธคยา ซึ่งเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุดใน ๑ ใน ๔ สังเวชนียสถาน และถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
..............................

แม้ธรรมะก็ต้องใช้อย่างพอเพียง
ธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ศึกษาแล้วรู้เลย บางอย่างต้องปอกเปลือกเพื่อเอาเมล็ดทิ้ง บางอย่างก็ต้องทิ้งแก่น กินเนื้อ ผู้ที่เอาแก่นได้ก็เอาแก่น
มีคนเคยพูดถึงการเผยแผ่ศาสนาว่า น่าจะเอาแต่แก่นไปเผยแผ่ดีกว่า ทำไมพระไม่เทศน์แก่นธรรมขอให้พิจารณาถึงการปลูกต้นไม้ หากเอาแก่นไปปลูก ต้นไม้จะเกิดไหม...จะปลูกได้ก็ต้องอาศัยการติดตา ตอนกิ่ง
ธรรมก็เช่นกัน ต้องกลมกลืนกับประเพณีจึงจะเข้าวิถีแห่งพุทธได้ การวิเคราะห์ธรรม เรียกว่าปรารภธรรม เพื่อให้เห็นความงามในเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด ธรรมของพระพุทธองค์คงทนต่อการพิสูจน์ อาศัยการปรารภธรรมเป็นส่วนที่นำจิต ทำจิตให้หนักแน่น ภูมิใจและรับผิดชอบต่อจิต
การจะเป็นเศรษฐี องค์ประกอบหลักสำคัญคือ การประหยัดเป็นชีวิตจิตใจ ไม่ฟุ่มเฟือยในการใช้
ในทางพระพุทธศาสนา บุคคลที่อุดมด้วยทรัพย์ภายในต้องรู้จักประหยัด คือประหยัดความคิด ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ฟุ้งซ่าน คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ขยายความทุกข์หรือปัญหา เหมือนหว่าวัชพืช
++++++++++++
โอวาท พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) BA MA Ph.D
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล
................................
โครงการพระวิทยากรกระบวนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ ในการเผยแผ่ธรรม มุ่งเน้นฝึกปฏิบัติ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาด้านพระพุทธศาสนา และยังเป็นการสร้างเครือข่ายพระวิทยากรจิตอาสาให้มีความเข้มแข็ง และครอบคลุมทั่วประเทศ
…………………
อบรมภาคทฤษฏี ๖-๑๘ มิถุนายน วัดสามพระยา และวัดสระเกศ กทม.
อบรมภาคปฎิบัติ ๓-๘ กรกฎาคม ณ ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย
…………………
พิธีปิดโครงการ ฯ มอบวุฒิบัตร / เกียรติบัตร / โล่ห์เกียรติคุณวันที่ ๙ กรกฎาคม ณ วัดสระเกศ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไปประธานในพิธีปิดโดยพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม ,ประธานสำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, เจ้าคณะภาค ๑๐,เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
…………………
อบรมโดยพระวิทยากรกลุ่ม “เพื่อชีวิตดีงาม” สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ช่องทางรับชมการอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรม
๑) Facebook
https://web.facebook.com/Jariyatam/
https://web.facebook.com/watsraket/
https://web.facebook.com/forbeautifullife
๒) Youtube
https://www.youtube.com/user/jariyatamchannel/videos
๓)Website
http://www.watsraket.com/
http://www.jariyatam.com/

Powered by MakeWebEasy.com