พระวิทยากรกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ได้รับนิมนต์จากพระครูโอภาสโพธินันท์ ให้มาเป็นพระวิทยากรอบรมนักเรียนโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์

Last updated: 2016-06-27  | 

พระวิทยากรกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ได้รับนิมนต์จากพระครูโอภาสโพธินันท์ ให้มาเป็นพระวิทยากรอบรมนักเรียนโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์

อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม.
ได้ยินว่าตนแล ฝึกได้ยาก.
ขุ. ธ. ๒๕/๓๖.
...........................
พระวิทยากรกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้รับนิมนต์จากพระครูโอภาสโพธินันท์ ให้มาเป็นพระวิทยากรอบรมนักเรียนโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ในระดับชั้น ป.๔-๖ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
...........................
-ขออนุโมทนากับทีมงานธรรมานุรักษ์สามชัย ที่มาช่วยงานพระ-ศาสนา
-ขออนุโมทนาทางโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ที่เห็นความสำคัญนำธรรมะไปพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
-ขออนุโมทนาวัดโพธิ์ศรีสว่างหนองช้าง ที่ให้สถานที่แบ่งปันธรรมะ
-ขออนุโมทนาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ได้เป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความดีงาม

Powered by MakeWebEasy.com