พระวิทยากรกระบวนธรรม ๘๖ รูป จากทั่วประเทศ เข้าสักการะรูปหล่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ผู้ก่อตั้ง สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ

Last updated: 2016-06-27  | 

พระวิทยากรกระบวนธรรม ๘๖ รูป จากทั่วประเทศ เข้าสักการะรูปหล่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ผู้ก่อตั้ง สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ

พระวิทยากรกระบวนธรรม ๘๖ รูป จากทั่วประเทศ
เข้าสักการะรูปหล่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ผู้ก่อตั้ง สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ ลานโพธิลังกา ดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
…………………….
ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้น พระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในลังกา ทรงโปรดให้นำหน่อพระศรีมหาโพธิ์ไปปลูกที่กรุงลังกาด้วย จากนั้นในสมัยรัชกาลที่ ๒ ได้มีการส่งสมณทูต โดยมี พระอาจารย์ดี พระอาจารย์เทพ จากวัดสระเกศ เป็นหัวหน้าสมณทูต ไปสืบพระพุทธศาสนาในลังกา กษัตริย์ลังกา ได้พระราชทานหน่อพระศรีมหาโพธิ์มาถวายรัชกาลที่ ๒ จำนวน ๓ หน่อ ทรงโปรดให้ปลูกที่หน้าพระอุโบสถวัดสระเกศ ๑ ต้น วัดสุทัศน์ ๑ ต้น และวัดมหาธาตุ ๑ ต้น โดยพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกโดยพระองค์เอง เมื่อปีจอ ฉศก จุลศักราช ๑๑๗๖ ตรงกับพุทธศักราช ๒๓๕๗และได้พระราชทานน้ำสรงต้นพระศรีมหาโพธิ์ ในวันสงกรานต์
…………………….
โครงการพระวิทยากรกระบวนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ ในการเผยแผ่ธรรม มุ่งเน้นฝึกปฏิบัติ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาด้านพระพุทธศานา และยังเป็นการสร้างเครือข่ายพระวิทยากรจิตอาสาให้มีความเข้มแข็ง และครอบคลุมทั่วประเทศ
ณ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
…………………
อบรมโดยพระวิทยากรกลุ่ม “เพื่อชีวิตดีงาม” สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ช่องทางรับชมการอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรม
๑) Facebook
https://web.facebook.com/Jariyatam/
https://web.facebook.com/watsraket/
https://web.facebook.com/forbeautifullife
๒) Youtube
https://www.youtube.com/user/jariyatamchannel/videos
๓)Website
http://www.watsraket.com/
http://www.jariyatam.com/

Powered by MakeWebEasy.com