พระวิทยากรกระบวนธรรม ๘๖ รูป จากทั่วประเทศ เข้าสักการะรูปหล่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ผู้ก่อตั้ง สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ

พระวิทยากรกระบวนธรรม ๘๖ รูป จากทั่วประเทศ เข้าสักการะรูปหล่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ผู้ก่อตั้ง สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ

พระวิทยากรกระบวนธรรม ๘๖ รูป จากทั่วประเทศ
เข้าสักการะรูปหล่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ผู้ก่อตั้ง สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ ลานโพธิลังกา ดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
…………………….
ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้น พระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในลังกา ทรงโปรดให้นำหน่อพระศรีมหาโพธิ์ไปปลูกที่กรุงลังกาด้วย จากนั้นในสมัยรัชกาลที่ ๒ ได้มีการส่งสมณทูต โดยมี พระอาจารย์ดี พระอาจารย์เทพ จากวัดสระเกศ เป็นหัวหน้าสมณทูต ไปสืบพระพุทธศาสนาในลังกา กษัตริย์ลังกา ได้พระราชทานหน่อพระศรีมหาโพธิ์มาถวายรัชกาลที่ ๒ จำนวน ๓ หน่อ ทรงโปรดให้ปลูกที่หน้าพระอุโบสถวัดสระเกศ ๑ ต้น วัดสุทัศน์ ๑ ต้น และวัดมหาธาตุ ๑ ต้น โดยพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกโดยพระองค์เอง เมื่อปีจอ ฉศก จุลศักราช ๑๑๗๖ ตรงกับพุทธศักราช ๒๓๕๗และได้พระราชทานน้ำสรงต้นพระศรีมหาโพธิ์ ในวันสงกรานต์
…………………….
โครงการพระวิทยากรกระบวนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ ในการเผยแผ่ธรรม มุ่งเน้นฝึกปฏิบัติ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาด้านพระพุทธศานา และยังเป็นการสร้างเครือข่ายพระวิทยากรจิตอาสาให้มีความเข้มแข็ง และครอบคลุมทั่วประเทศ
ณ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
…………………
อบรมโดยพระวิทยากรกลุ่ม “เพื่อชีวิตดีงาม” สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ช่องทางรับชมการอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรม
๑) Facebook
https://web.facebook.com/Jariyatam/
https://web.facebook.com/watsraket/
https://web.facebook.com/forbeautifullife
๒) Youtube
https://www.youtube.com/user/jariyatamchannel/videos
๓)Website
http://www.watsraket.com/
http://www.jariyatam.com/

Powered by MakeWebEasy.com